کمیسیون انجمنهای علمی ایران- عملکرد انجمن‌های علمی
مشخصات اصلی انجمن های علمی مصوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات اصلی انجمن های علمی مصوب بر روی سایت قرار گرفت. برای دریافت فایل مشخصات اصلی انجمن های علمی اینجا را کلیک کنید. به زودی نسخه قابل جستجوی این فهرست نیز در پایگاه قرار خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه کمیسیون انجمنهای علمی ایران:
http://isacmsrt.ir/find.php?item=1.38.18.fa
برگشت به اصل مطلب