:: بایگانی بخش آئین نامه های کمیسیون: ::
:: آئین نامه برگزاری کنفرانس ملی ( بین المللی ) انجمن های علمی ایران - ۱۳۸۹/۱/۲۲ -
:: آئین نامه شاخه دانشجویی انجمن های علمی - ۱۳۸۹/۱/۲۲ -
:: آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ -
:: آیین‌نامه داخلی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ -