:: بایگانی بخش مطالب صفحه آغازه : ::
:: کمیسیون در رسانه ها - ۱۳۹۴/۶/۱ -
:: جلسه مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با روسای انجمن های علمی - ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ -
:: فرم ارزیابی عملکرد انجمن های علمی ایران در سال 1391 - ۱۳۹۲/۹/۶ -
:: حوزه ارزیابی و فناوری - ۱۳۹۲/۹/۶ -
:: ارتباط با دستگاههای اجرایی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: ارسال خبر به کمیسیون - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: تلگرام - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: حوزه حقوقی و نظارت - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: روابط عمومی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: پیوندها - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: آرشیو روابط عمومی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: حوزه توانمندسازی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: حوزه ارزیابی و فناوری اطلاعات - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: حوزه پشتیبانی و صدور مجوز - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: حوزه بین الملل - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: تازه های نشر در انجمن های علمی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: کد بخش اسناد بالا دستی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: قوانین و مقررات کمیسیون انجمن های علمی - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -
:: بیانات مقام معظم رهبری - ۱۳۹۲/۷/۱۸ -