log en
شما اینجا هستید : خانه > 
قوانین و فرم‌ها و راهنمایی

کلیه اشخاص حقوقی با توجه به وظایف و فعالیتهای خویش ناچار به بکارگیری و استخدام کارکنانی جهت اداره امور دفتری می­باشند لذا با توجه به ضرورت بکارگیری افراد مذکور و ایجاد نوع رابطه کاری میان ایشان و کارکنان، به اختصار مواردی از قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی در این خصوص ذکر می­گردد :

  

  ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام دهد.

  

  ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

  

  ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

  الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه­ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

  ب- حقوق مبنا یا مزد مبنا و لواحق آن

  ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

  د- محل انجام کار

  ه- تاریخ انعقاد قرارداد

  و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

  ز- موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل ایجاب نماید.

  تبصره: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد. قرارداد در چهار نسخه تنظیم می­گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه­های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می­گیرد.

  تبصره ماده 21- کارگری که استعفا می­کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی است و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد.

  

  ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایا و پایان کار به وی پرداخت نماید.

  

  تبصره ماده 37- در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

 

  ماده 64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است، سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می­شود.

  

  ماده 66- کارگر نمی­تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

  

  ماده 73- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

  الف- ازدواج دائم

  ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

  

  ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است حتی الامکان 45
روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می­شود.

  تبصره 2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

  

ماده 148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

کلیه اشخاص حقوقی از جمله انجمن­های علمی علاوه بر رعایت مواد اساسنامه می بایستی تمامی تصمیمات متخذه در مجامع عمومی یا جلسات هیئت مدیره خویش را وفق قانون راجع به ثبت شرکت ها و اصلاحیه بعدی آن جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارسال نمایند. مادامی که تصمیمات مذکور ثبت نگردیده است استناد به آن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. در ذیل و جهت اطلاع قسمتی از مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال 1337 می­آید.

 

  الف- نص قانون

  ماده 1 مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می­گردد.

  تبصره: تشکیلات و موسسات مزبور می­توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.

  

  ماده 9- موسسه و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مورد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضاء دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می­شود ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده­اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

 

  ب- رویه­های داخلی اداره ثبت شرکتها

  

  1- تنظیم صحیح صورتجلسات مطابق با اصول حقوقی حاکم

  2- تسلیم صورتجلسات مذکور ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم به اداره ثبت شرکتها

  3- ارائه تأییدیه مربوطه از کمیسیون انجمن­های علمی

  4- ارائه نمونه دعوتنامه از اعضاء جهت حضور در مجامع

  5- ارائه لیست امضاء شده اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی

  6- تسلیم رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره و بازرسان جدید

  7- پی­گیری امور اداری در ثبت شرکتها توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره یا وکیل قانونی انجمن

  8- تسلیم آگهی ثبت موارد به روزنامه رسمی جهت درج در آن

 

   الف- معافیت مالیاتی

  1- وفق بند " ی " ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن "کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی­ربط می­باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوطه از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می­شود از پرداخت مالیات معاف می­باشد"

  2-مستند تبصره 1 ماده 139 همین قانون "وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره­های آموزشی و سمینارها،نشر کتاب و نشریه­های دوره­ای و ....... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می­شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می­کند، از پرداخت مالیات معاف است.

  3- آیین نامه اجرایی (شروط استفاده از) معافیت مالیاتی بند " ی " و تبصره 1 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم:

 

  ماده 10- مجامع حرفه­ای احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی مکلفند مجوزصادر شده از مراجع ذی­ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع­ بند "ی" ماده مذکور به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

  

  ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 1 این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیر انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت های موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع تعیین ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

 

 

 

  ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره 2 اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/11/80 (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می­شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیت های مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مشمول مالیات خواهند بود.

  

  ماده 15- اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

  

  ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

 

  4- پلمپ نمودن دفاتر قانونی (کل و روزنامه) قبل از شروع سال مالی جدید (در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ( و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم به موقع آن (تا قبل از پایان تیرماه هر سال) به اداره امور مالیاتی نیز از جمله شروط استفاده از معافیت مالیاتی می­باشد.

 

  5- رعایت بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و ارائه دفاتر یا مدارک حساب در

  محل انجمن در صورت درخواست کتبی اداره امور مالیاتی.

  * نکته: عدم رعایت هریک از موارد فوق علاوه بر سلب معافیت مالیاتی باعث علی الرأس شدن میزان مالیات و یا حسب مورد تعلق جریمه علاوه بر اصل مالیات متعلقه خواهد بود.

 

 

 

  6- مصوبه شماره 47722/ت37320ﻫ مورخ 21/5/86 هیئت وزیران:

  " کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن­های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه­های قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود. "

  

  ب- سایر قوانین مالیاتی

  

  1- ماده 104

  "وزارتخانه، موسسات دولتی ...................... و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی و ................. مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه­های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری و مشاوره کارشناسی- حسابرسی خدمات مالی اداری، نویسندگی، تألیف، تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی- نقاشی و دلالی و حق العمل کاری هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه­ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه­­ها، انبارداری نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی- تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات نقشه­کشی، نقشه برداری نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می­نمایند پنج
درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف مدت سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی­ربط ارسال دارند.

 

  تبصره 1- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما

 

 

 

  مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

  

  ماده 105

  جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ای می­باشد. مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

  

  ماده 155

  سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فرودین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می­شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی­کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می­باشد.

 

  * کلیه اشخاص حقوقی مکلف به کسر مالیات حقوق کارکنان خود طبق جدولی که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم می­گردد و واریز آن به سازمان امور مالیاتی می باشند.