log en
شما اینجا هستید : خانه > 
آئین نامه های کمیسیون  >  آیین‌نامه داخلی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

  مقدمه

  در اجرای ماده 3 آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی و نیز تدوین ضوابطی که در آیین‌نامه مذکور بوضوح بیان شده‌است، دستورالعمل زیر پیشنهاد می‌گردد.

1- نحوه رسیدگی

  الف – دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند..

  ب – چنانچه چند گروه، متقاضی تأسیس یک انجمن همنام باشند، تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیسیون ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد.

  2- نحوه تصویب

  بدیهی است مصوبات، تصمیمات و اعمال نظارت کمیسیون براساس ضوابط مندرج در مواد 4 و 5 و 12 آیین‌نامه مذکور معتبر و عمل خواهد شد، اما با توجه به ترکیب فعلی کمیسیون:

  الف – جلسات کمیسیون با حضور 4 نفر از اعضا و رییس کمیسیون رسمیت می‌یابد.

  ب – کسب حداقل 4 رأی موافق برای تصمیمات ضروری است.

  3- شرایط هیئت مؤسس:

  هیئت مؤسس ضروری است دارای شرایط زیر باشد:

  الف: احراز شرایط مندرج در ماده 7 آیین‌نامه

  ب: حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد

  ج: حداقل دارای 10 نفر عضو

  4- نام انجمن:

  نام انجمن می‌تواند حائز یکی از موارد زیر باشد:

  الف – فعالیت در یک یا چند رشته از فهرست برنامه‌های مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی

  ب – وجود انجمن‌های علمی بین‌المللی همنام

  ج – نام انجمن بیانگر زمینه‌ای خاص از علوم و فنون باشد.