log en
شما اینجا هستید : خانه > 
اخبار انجمن های علمی  >  اعلام شاخص های جدید ارزیابی انجمن های علمی 1396
کمیسیون انجمن‌های علمی طی سال‌های اخیر تلاش نموده تا با حمایت و نظارت صحیح بر فعالیت انجمن‌ها همچنین ایجاد وحدت رویه در موضوعات مختلف مورد فعالیت آنها و توانمند‌سازی مجموعه انجمن‌ها در فعالیت‌های علمی و مواجهه با نهادها و سازمانها و دستگاه‌های اجرایی کشور در جهت رفع موانع و مشکلات جاری آنها و نیاز بر ایجاد هماهنگی و یکپارچکی میان انجمن‌های علمی اقدام لازم را به عمل آورد. که این مهم نیز جز با همفکری و مساعدت انجمن‌های علمی محقق نخواهد گردید.
در این راستا و اهمیت موضوع ارزیابی فعالیت انجمن‌های علمی و به روز کردن شاخص‌های ارزیابی، این کمیسیون تصمیم گرفت که با همکاری نمایندگان منتخب انجمن‌ها و برگزاری یکسال و نیم جلسات کارشناسی (22جلسه) با حضور این نمایندگان، با هدف ارتقاء، تغییر مناسب، صحیح و تکمیل محتوی شاخص‌های ارزیابی در گروههای تخصصی، موارد را مورد بررسی دقیق قرار داده و ضمن ایجاد تغییرات اساسی در محتوی بعضی شاخص‌های مهم، آنها را مدون و جهت کسب نظرات تکمیلی و ارشادی به شورای محترم انجمن‌های علمی و همچنین تمامی انجمن‌های علمی در 6 گروه تخصصی ارسال و خوشبختانه طی زمانبندی اعلامی، نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی از بعضی انجمن‌های فعال و کارآمد دریافت و در شاخص‌های ارزیابی اعمال گردید.
لذا با عنایت به انجام فرایند مذکور، این شاخص‌ها ابتداً در جلسه کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مورخ 95/12/19ارائه و پس از اعمال نظرات کسب شده از انجمن‌های فعال مجدداً در جلسه مورخ 96/11/15مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.
در این راستا و با توجه به اهمیت ارزیابی دقیق انجمن‌های علمی کشور در سالهای آتی بر اساس آئین‌نامه جدید، انجمن‌های محترم می‌توانند جهت آگاهی از سنجه‌های ارزیابی و شرایط و نحوه امتیازدهی سال 1397 و شیوه‌نامه انجمن‌های علمی با عنوان "روش اجرایی ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی" و همچنین  بهینه نمودن ارزیابی از نظر محتوی و نحوه انجام آن به پایگاه اینترنتی کمیسیون به آدرس www.isacmsrt.ir (حوزه ارزیابی و فناوری اطلاعات) مراجعه نموده و گزارش عملکرد انجمن خود را بر اساس شاخص های جدید تهیه و پس از ابلاغ فراخوان عملکرد توسط کمیسیون انجمن‌های علمی در زمان مشخص، فرم ارزیابی را به همراه مستندات جهت بررسی ارسال نمایند. لازم به ذکر است که فرم اظهار‌نامه عملکرد متعاقباً در سایت کمیسیون قرار می‌گیرد.